پارسیسم

رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دانایی)
این تحقیق با عنوان « بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش براساس مدل رابینز» درشرکتهای مورد مطالعه« در شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام » انجام گرفت که به این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین گردید که رابطه بین حمایت مدیریت ، تعلق سازمانی، خلاقیت فردی ، سبک رهبری و سازش باپدیده تعارض که دراین تحقیق شاخصهای فرهنگ سازمانی هستند را باعنوان متغیر مستقل و با مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار دهند .به منظور آزمودن فرضیه ها وبرای جمع آوری داده ها در ارتباط با متغیر مستقل فرهنگ سازمانی و متغیر وابسته مدیریت دانش پرسشنامه ای تدوین گردید.پس از تعیین جامعه ونمونه آماری، پرسشنامه توزیع شد.در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات بدست آمده تصویر فرهنگ سازمانهای مورد مطالعه بر اساس مدل رابینز ترسیم شده است که گویای وضعیت فرهنگ این سازمانها است. بر این اساس سازمانهای مورد مطالعه در تمام ابعاد پنجگانه در حد بالاتر از متوسط قرارگرفته اند. وفرضیه اصلی وچهارفرضیه فرعی تایید شدند..

موضوع مطلب : مدیریت دانش و آموزش
نوشته شده در دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
بررسی میزان حاکمیت فرایندهای مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی در بیمارستان های نمازی و خلیلی

بررسی میزان حاکمیت فرایندهای مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی در بیمارستان های نمازی و خلیلی شیراز 1389

دکتر ناهید حاتم(استاد راهنما)،ویدا کشتکاران(استاد مشاور) و دانشجو: فاطمه عباسی

چکیده

زمینه : در اقتصاد كشورهاي پيشرو موازنه ميان دانش و ساير منابع به نفع دانش تغيير يافته است؛به گونه اي كه دانش به عنوان عاملي تعيين كننده در زندگي –حتي بيش از زمين،كار و سرمايه تبديل شده است.از اين رو افزايش حجم اطلاعات در سازمان ها و لزوم استفاده موثر از آنها در تصميم گيري هاي سازماني، باعث ظهور پديده اي به نام مديريت دانش شده است. دانش مي تواند مزيت رقابتي پايداري براي سازمان ها ايجاد كند،زيرا منابع دانش از منظر درك اجتماعي پيچيده اند و تقليد آنها بسيار مشكل است.مديريت دانش به عنوان يكي از چالش هاي مهم دولت ها و سازمان هاي امروزي مطرح است.براي ماندن در رقابت و پايداري بايد فرايند ياددهي-يادگيري در سازمان ايجاد شود.

 هدف : هدف اين پژوهش بررسي ميزان حاكميت فرايندهاي مديريت دانش بر اساس مدل نوناكا و تاكوچي در بيمارستان هاي آموزشي نمازي و خليلي شيراز، در سال 1389 مي باشد.

مواد و روش ها : مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصيفي- مقطعي و كاربردي ست. جامعه آماري اين پژوهش شامل همه کارکنان بخش هاي اداري، مالي و پشتيباني بيمارستان هاي نمازي و خليلي شيراز مي باشد و در تحقيق حاضر از روش سرشماري استفاده شده است. گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه مي باشد و     اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها با نرم افزار  SPSS13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از روش هاي آماري one-sample Test و Mann-Whitney Test,  روش همبستگي Spearman  استفاده گردید.     

یافته ها : يافته هاي اين مطالعه ميزان حاكميت فرايندهاي مديريت دانش در بيمارستان هاي نمازي و خليلي دانشگاه علوم پزشكي شيراز را به ترتيب با ميانگين هاي 01/3 و88/2 در سطح متوسط ارزيابي نمود، و از لحاظ آماري اختلافي در ميزان حاكميت فرايندهاي مديريت دانش وجود ندارد و هر دو در يك سطح اند.و بين مديريت دانش و تحصيلات و نيز مديريت دانش و سابقه شغلي رابطه اي وجود نداشت.

نتیجه گیری : با توجه به اين كه هر دوي اين بيمارستان ها از نظر مديريت دانش در سطح متوسط ارزيابي شدند پيشنهاد مي شود براي ارتقاي آگاهي در اين زمينه از برنامه ها و دوره های آموزشی استفاده كرد و نيز اعطاي پاداش و ارتقاي شغلي را بر اساس فرايندهاي دانشي قرار دهند. و نيز ايجاد فرايندهايي براي استخراج دانش پرسنل و رويه هاي مستندسازي با قابليت استفاده براي پرسنل. 

کلید واژه ها : دانش سازماني، مديريت دانش، دانش ضمني، دانش آشكار، بيمارستان

Investigation of the rate of sovereignty of knowledge Management processes based on Nonaka- Takeuchi Schema  in Namazi and KHalili Hospitals 1389.

N.Hatam.PHD(supervisor), V.Keshtkaran(Advisor), & .Student :F.Abbasi

Abstract

Background: in development countries knowledge have been win in Competition between
knowledge and other resources. So that knowledge alter to a more important criteria in lifes than Land, Job and Fond. So increasing mass of information in organizations and the necessity of effective use of them in organizational decision makings cause a phenomenon named knowledge management. Knowledge can exist a competitive advantage for organizations, because the resource of Knowledge is complicated, from the view of social apperception and it is difficult to emulate them. Nowadays knowledge management introduced as a one of important challenges of governments and organizations. It should be made the process of learning-teaching in organization to remaining competitive and resistant.

Objective: The aim of this research is determination of the rate of sovereignty of knowledge management processes based on Nonaka- Takeuchi Schema in Namazi and KHalili Hospitals,1389.

Methods: The present research is a cross - sectional and applied. The study population included all administrative, financial and support staff of Namazi and Khalili Hospital,of Shiraz. in this study the census method used. Finally collected data were analyzed using SPSS13 software ,one-sample Test , Mann-Whitney Test and Spearman correlation method.

Results: The findings of rate of sovereignty of knowledge management processes in Namazi  and Khalili hospitals of Medical Sciences University of Shiraz, respectively with an average of 3/01 and 2/88 at the intermediate level can be, and both have the same level. And there was not any relationship between knowledge management and education and knowledge management and job experience.


Conclusion: Considering that both hospitals in terms of knowledge management were in the intermediate level, recommended to use of training programs and giving rewards and job promotion based on knowledge processes. And creating processes for the extraction of personnel knowledge and document procedures with the ability to used for personnel.


Keywords: organizational knowledge, knowledge management, tacit knowledge, explicit  knowledgeموضوع مطلب : مدیریت دانش و آموزش
نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
طراحی ساختار نظام مستند سازی تجربیات سازمانی مدیران

طراحی ساختار نظام مستند سازی تجربیات سازمانی مدیران

چکیده

امروزه برای بقا و عملکرد سازمانها، عبرت از گذشته و آگاهی از اشتباه و رموز موفقیت ضروری است. سازمانها مجبور به یادگیری از تجربه های خود و دیگر سازمانها می باشند. با مستندسازی تجربه ها، امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی فراهم می شود و با به کارگیری تجربه های مرتبط با کسب و کار، عملکرد سازمانی افزایش پیدا می کند.

به منظور جمع آوری، مستندسازی، توزیع و استفاده مؤثر از تجربه های سازمانی، نیاز به نظام و ساختار مناسب ضروری می باشد. در همین راستا، ابتدا در این مقاله ادبیات و مبانی نظری مرتبط با موضوع بررسی شد و سپس مؤلفه ها و ویژگیهای نظامهای ثبت، ارزیابی، پاداش و توزیع تجربه ها تعیین و تشریح شدند. با این روش ساختار مفهومی مستند سازی تجربیات سازمانی طراحی شد. در پایان با کسب نظرهای خبرگان، ساختار طراحی شده آزمون شد.

کلید واژه ها: تجربیات سازمانی ، ساختار مستند سازی تجربه ها، نظام ارزیابی تجربه ها، دانش و

یادگیری سازمانیموضوع مطلب : مدیریت دولتی
نوشته شده در دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها
بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان هاچکیده:

در مطالعات مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش مفاهیمی جدید و ابداعی می باشند که اغلب در پروژه های داخل کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین ضرورت ها، کارکردها و الگوهای مربوط به این دو مفهوم و بیان تفاوت های آن ها در سازمان ها انجام شده است. این تحقیق با روش مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات در آن فیش برداری از منابع پایگاه های اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت، کتب و مقالات علمی فارسی و لاتین و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. در این مقاله پس از بیان مسئله و اهمیت آن، الگوهای استراتژی مدیریت دانش و الگوهای استراتژی دانش با استفاده از منابع دست اول بررسی شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد با توجه به تفاوت ماهیت و کارکرد این دو مفهوم، سازمان ها برای انجام پروژه های مدیریت دانش نیازمند تدوین استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش خود به صورت جداگانه می باشند. استراتژی مدیریت دانش بر مبنای دسته بندی دانش به انواع دانش آشکار (صریح) و دانش پنهان (ضمنی) تعریف می شود و استراتژی  دانش بیان می کند که سازمان چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی برای پشتیبانی از برنامه استراتژیک خود بایستی کسب نماید.

واژه های کلیدی: دانش، مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، استراتژی دانش.موضوع مطلب : مدیریت استراتژیک
نوشته شده در دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
هفت گام برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها

هفت گام برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها

خلاصه:

كسب و كارهاي پيشرو با ايجاد مديريت دانش سعي در كنترل دارايي هاي عقلايي و ايجاد ارزش دارند. پيتر ربورتسون مدير ارشد اجرايي در شركت توليدي chevron USA اخيرا مزاياي مديريت دانش را به اين شرح برشمرده است:

"واقعيت خوب براي كسب و كار مديريت دانش و تسهيم بهترين تجارب است.هرچه ما سريعتر و بهتر و اثربخش تر ايده هاي خود را تسهيم كنيم ، ما محصولات بهتري مي توانيم توليد كنيم ،به مشتري بهتر خدمت ارايه بدهيم و در كاركنانمان تعهد ايجاد كنيم".

كنترل سرمايه هاي عقلايي چطور مي تواند سودآور باشد؟اين مقاله سعي در توصيف گامهايي دارد كه سازمان بايد براي اجراي موفقيت آميز مديريت دانش طي كند .چالشهاي مديريت دانش در سازمانها در ارتباط با محتوا ، افراد و مسايل اقتصادي است.به هر حال ، اين تكنولوژي در نهايت سازمان را قادر به مديريت تجارب و دارايي هاي عقلايي خود مي كند.
هر چند در آغاز ، چالشهاي مديريت دانش به نظر پر ريسك مي آمد .تام داونپورت مدير برنامه مديريت اطلاعات در دانشگاه تگزاس معتقد است كه "مديريت دانش پرهزينه ، سياسي و بدون توقف است اما فرآيندي است كه سازمان نمي تواند از آن اجتناب كند." اوسپس اين سئوال را مطرح مي كند كه "چقدر براي يك سازمان هزينه آن قابل اغماض تر از دانش كاركنانش است ؟"
در اين مقاله نگرشي عملي به مديريت دانش خواهيم داشت تا مزاياي واقعي مديريت دانش براي سازمان به ارمغان اورده شود.موضوع مطلب : مدیریت دانش و آموزش
نوشته شده در دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
نقش مدیریت تجربه در یادگیری سازمانی
در فرایند مدیریت هرچه اطلاعات دقیق‌تر و مستندتری در زمینه یك تصمیم یا رویداد موجود باشد، تحلیل فرایند اتخاذ تصمیم، نقاط ضعف فرایند و نیز رویدادهای تابع آن آسان‌تر خواهد بود. همچنین هر چه مستندات موجود دقیق‌تر و روشن‌تر ثبت شده باشد، دانش ارزنده‌تر و كاربردی‌تری را می‌توان به نسل‌های بعدی منتقل كرد. بیش از یك قرن از زمان تشكیل سازمان‌های الگو گرفته از سازمان‌های نوین غربی، در كشور ما می‌گذرد اما چه تعداد از مدیران و كاركنان فعال در سازمان‌ها افكار، دیدگاه‌ها، آموخته‌ها و اندوخته‌های تجربی و علمی خود و فرایند یادگیری خویش را در قالب یافته‌های فردی یا سازمانی مكتوب و مستند كرده‌اند؟ چه بخشی از این تجارب به نسل‌های بعدی و سایر مدیران سازمان انتقال یافته است؟ در این مقاله، مستندسازی تجارب با رویكرد مدیریت تجربه و با هدف توسعه یادگیری عملی در سازمان‌ها ارائه می‌شود؛ شاید از این رهگذر بتوان دانش نهفته در درون كاركنان باتجربه را به منظور به كارگیری در سازمان به منصه ظهور درآورد.موضوع مطلب : مدیریت دانش و آموزش
نوشته شده در دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
فهم خویشتن : تحول در مبانی معرفتی (زمینه های پایدار در مدیریت خلاقیت )

فهم خویشتن

تحول در مبانی معرفتی  (زمینه های پایدار در مدیریت خلاقیت )

چكيده:  

مساله اين پژوهش خلاقيت و مديريت آن درروندهاي آموزشي و پژوهشي است. با اين توضيح كه بررسي زمينه هاي پايدار بروز خلاقيت در راستاي مديريت ابعاد گوناگون اين مساله، ‌موانع و محدوديت هايي را آشكار مي كند كه عمده ترين موارد در موانع معرفتي و مباني فهم و شناخت مورد بازشناسي قرارمي گيرند.بدین سان رفع موانع معرفتي بالحاظ برخي توجهات معرفت شناسي در حوزه آموزش و نيز تحول در برخي مفاهيم اساسي از جمله قدرت به عنوان راهكارهای اصلي دستيابي به بروز خلاقيت و پدیداری زمينه هاي پايدار در مديريت خلاقيت به تحلیل نهاده شده اند.  موضوع مطلب : مدیریت دولتی
نوشته شده در جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
كاركنان متفكر
كاركنان متفكر ، چالش مديريت در قرن 21

مهمترين نتيجةمشاركت مديريت درقرن 21 افزايش كارآيي كاركنان دانشي مي‌باشد. آنچه مسلم است ارزشمندترين دارايي يك شركت قرن بيستمي تجهيزات توليد آن بوده است.در حاليكه گرانبهاترين دارايي يك مؤسسه قرن21 چه كسب و كار و چه غير از آن، كاركنان متفكر آن مي‌باشد. تا قبل از تيلور ، مهارت تنها فاكتور مهم تمايز كاركنان دستي به شمار مي‌آمد و در اين موقع بود كه تيلور با بررسي و تجزيه و تحليل مشاغل پي به اين مهم برد كه در كار دستي تنهاحركات ساده و تكراري وجود دارد. و تنها چيزي كه بدان غنا مي‌بخشد و آن را كاراتر مي‌سازد دانش است.

موضوع مطلب : مدیریت دولتی
نوشته شده در جمعه سی ام دی ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
رويكردهاي برنامه درسي براي آموزش نخبگان با تأكيد بر كشور ايران

چكيده

نظام آموزشي ايران رويکردي جدي به نخبه‌پروري دارد.نظام‌هاي آموزشي نخبه‌پرور با شناسايي دانش‌آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، سعي دارند تواناييها و استعدادهاي بالقوه آنها را شکوفا کنند. در اين ميان، برنامه درسي از ابزار و ارکان اصلي و زمينه‌ساز براي تحقق رويکرد نخبه‌پروري در نظام‌هاي آموزشي نخبه‌پرور ‌است.از طرفي نخبگان را مي توان در دو طيف تجزيه‌گرا و تركيب‌گرا دسته‌بندي نمود. نخبگان تجزيه‌گرا توان و استعدادشان در يك زمينه مشخص علمي و نظري، به صورت محض متمركز شده و نخبگان تركيب‌گرا توانائي بروز عملياتي نخبگي خود را در شرايط بي‌ثبات، متغيّر، و دشوار، در حوزه‌هاي چند‌زمينه‌اي و بين رشته‌اي، دارند. در مقاله حاضر، زمينه‌هاي مناسب براي فعاليت نخبگان تجزيه‌گرا و تركيب‌گرا با تأكيد بر نياز كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس مشخصه‌ها و نيازمنديهاي برنامه درسي مناسب براي پرورش نخبگان تجزيه‌گرا و تركيب‌گرا در دو طيف برنامه درسي تجزيه‌گرا و برنامه درسي تركيب‌گرا مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

 

كلمات كليدي: نخبگان تجزيه گرا، نخبگان تركيب گرا، برنامه درسي نخبه پرور، برنامه درسي تجزيه گرا، برنامه درسي تركيب گراموضوع مطلب : مدیریت دولتی
نوشته شده در چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
مقدمات مدیریت آموزشی
مقدمات مدیریت آموزشی
تالیف: دکتر علی علاقه بند

 

 مقدمات مدیریت آموزشی(ویراست پنجم): خلاصه كتاب: ناشر:روان- نوبت چاپ سی و یکم- شمارگان:5000 جلد -  لیتوگرافی چاپ و صحافی:طیف نگار- تاریخ نشر:زمستان1385- متخلص کننده:مهدی ملاک- سازمان و مدیریت: سازمان هنگامی پدید میاید که عده ای از افراد هدف مشترکی داشته باشند بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند مایل باشند که برای نیل به ان هدف همکاری نمایند.

تعریف سازمان
سازمان عبارت است از هماهنگی معقول عده ای از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف مشترکی بطور پیوسته فعالیت می کنند
نظام همکاری میان افراد در صورتی که به اقتضای شرایط زندگی اجتماعی و بطور خودجوش پدید اید سازمان اجتماعی و در صورتی که از روی قصد و هدف آگاهانه به وجود اید سازمان رسمی نامیده می شود

خصوصیات مشترک سازمان ها
1_سازمان ها هدف دارند یعنی برای دستیابی به مقاصد معینی به وجود میایند
2_سازمان ها از ترکیب اجتماعی افرادی که به صورت گروهی همکاری می کنند تشکیل میشود
3_سازمان ها بطور پیوسته و مستمر عمل میکنند
4_سازمان ها فعالیت های خود را از راه تفکیک وظایف و از روی برنامه و با استفاده از منابع مالی و مادی و دانش و فن و ابزار انجام می دهند
5_سازمان ها بعنوان واحد های یکپارچه فعالیت های منظم و ساختمند و کار خود را بطور عقلانی و منطقی هماهنگ و هدایت میکنندتعریف مدیریت
مدیریت فن و هنری قدیمی است در گذشته های دور عمدتا به وسیله سلاطین وزیران روحانیون و فرماندهان نظامی و در گذشته های نزدیک توسط مدیران تجاری و دولتی بکار می آمد


موضوع مطلب : مدیریت دانش و آموزش
نوشته شده در شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
گزیده ی از مقاله سازمان‌هاي يادگيرنده

گزیده ی از مقاله سازمان‌هاي يادگيرنده

مولف : رسول حسن زاده

 استاد راهنما :دکتر ایرانی

سازمان‌هاي يادگيرنده (Learning organization)

افزايش تغييرات محيطي (محيط اقتصادي، اجتماعي و عملي) در برخورد با محيط كاري، نيازهاي مخاطبان برنامه‌ها و ارباب رجوع و تغيير در انتظارهاي كاركنان، سبب پيدايش نظريه يا مدل تازه‌اي از سازمان شده است كه به (سازمان‌هاي يادگيرنده) معروف است. سازمان‌هاي يادگيرنده، سازمان‌هايي هستند كه مي‌توانند نيازهاي محيطي را تشخيص داده و ابزاري لازم را براي هماهنگي خود با آن فراهم سازند.موضوع مطلب : مدیریت دانش و آموزش
نوشته شده در جمعه ششم خرداد ۱۳۹۰ توسط رسول حسن زاده | لينک ثابت |
آخرین نوشته ها
Theme Design By : Parsism